Γλώσσα:

Τεχνικές Εκθέσεις

Τελική Τεχνική Έκθεση ΕΠαΔαΠ

Η τελική τεχνική έκθεση του ΕΠαΔαΠ περιγράφει συνοπτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ως και το τέλος του έργου.

[Διαβάστε περισσότερα…]


Έκτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 6η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2016-Οκτωβρίου 2017.
[Διαβάστε περισσότερα…]


Πέμπτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 5η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.
[Διαβάστε περισσότερα…]


Τέταρτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 4η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2015.
[Διαβάστε περισσότερα…]


Τρίτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 3η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουραρίου – Ιουνίου 2015.

[Διαβάστε περισσότερα…]


Δεύτερη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 2η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014.

[Διαβάστε περισσότερα…]


Πρώτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 1η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες με τις οποίες απασχολήθηκε η ομάδα εργασίας κατά την περίοδο Μάρτιος – Ιούνιος 2014.

[Διαβάστε περισσότερα…]